top of page

Forretningsbetingelser og persondata

Svømmeskolen v/Tenna Mia Jensen

Website:         www.svoemmeskolen.nu

CVR-nummer: 36368713

Adresse:        Tranebanken 7

                      4681 Herfølge

Telefon:          60274452

Mail-adresse:  tenna@svoemmeskolen.nu


PRISER

 

Når du via dit betalingskort køber du et af følgende produkter:

 • Tilmelding til hold/kontingent

 • Tilmelding til arrangement

 • Indmeldelsesgebyr

 • Betaling for privatlektioner

-sker det som en forudbetaling for den periode, der er angivet ved købet.
Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb/tilmeldinger.

BETALING

 

På www.svoemmeskolen.nu kan du betale med følgende betalingsmidler:

 

 • Dankort

 • VisaDankort

 • Visa

 • Visa Electron

 • Mastercard

 • Maestro

 • JCB

 • Ikano Loyalitetskort

Betaling sker forud.
Vi bruger quickpay.dk som betalingsgateway. Læs mere på deres side om sikkerheden ved onlinebetaling.

 

TILMELDINGSVILKÅR

 

Det er en forudsætning for medlemskab og tilmelding til Svømmeskolen v/Tenna Mia Jensen, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Svømmeskole og Nets. Kun efter særlig aftale kan der betales ved bankoverførsel. Der kan påberegnes gebyr for bankoverførsel.
 

Er du nyt medlem skal du betale indmeldelsesgebyr før du kan tilmeldes et eller flere hold.

Indmeldelsesgebyr dækker medlemskab i Svømmeskolen, og er et engangsgebyr.

Medlemsskabet er personligt, og kan ikke overdrages til anden person.

Medlemsskabet gælder kun for aktive medlemmer. Hvis du ikke er tilmeldt et hold ved sæsonstart ophører dit medlemskab.

Ved evt. genindmeldelse skal der betales indmeldelsesgebyr igen.

Når du tilmelder dig accepterer du vores vilkår og en kvittering for betaling sendes pr mail.
 

FORTRYDELSESRET

 

Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding heller ikke ved aflysninger af undervisning.

ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER

 

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden.

 

FORBEHOLD

 

Svømmeskolen tager forbehold for tryk- og prisfejl.
Svømmeskolen er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

ANSVARSFRASKRIVELSE

 

Svømmeskolen og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af www.svoemmeskolen.nu, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,

- at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov

- at www.svoemmeskolen.nu og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

Svømmeskolen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Svømmeskole ydelser på www.svoemmeskolen.nu.

Persondatapolitik for Svømmeskolen

24. maj 2018

 

Svømmeskolens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Svømmeskolen v/Tenna Mia Jensen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Tenna Mia Jensen

Adresse: Tranebanken 7, 4681 Herfølge

CVR: 36368713

Telefonnr.: 25 79 64 65

Mail: tenna@svoemmeskolen.nu

Website: www.svoemmeskolen.nu

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:

  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

 

   2.Oplysninger om ledere og trænere:

 • Almindelige personoplysninger:

  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

  • Andre oplysninger om andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer, skatteoplysninger og CPR-nummer.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn  

 • Idrættens hovedorganisationer i tilfælde af kursusdeltagelse.

Svømmeskolens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Svømmeskolens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

 • Behandling efter lovkrav

 • Behandling med samtykke

 

Formålene:

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Svømmeskolens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

 • Som led i Svømmeskolens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

 • Levering af varer og ydelser du har bestilt

 • Administration af din relation til os

 

   2.Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i Svømmeskolen

 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

 • Opfyldelse af lovkrav

 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v.

 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

 • Brug af situationsbilleder taget i Svømmeskolen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i Svømmeskolen

 • Da Svømmeskolen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af Svømmeskolen, som ulønnet frivillig eller som lønnet træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Lønnede trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger

 • Retten til berigtigelse

 • Retten til sletning

 • Retten til begrænsning af behandling

 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 

.

bottom of page